تصویری | ایجاد کمربندی موقت توسط شهرداری و شورای اسلامی شهرستان خرامه

خبر خرامه - شهرداری و شورای شهر خرامه (11)

چاپ